نماهنگ جدید گروه نسیم قدر با عنوان شهدای فناوری 1:37