آینده امیدبخش و امکان دفاع از ارزشهای مظلوم الهی 1:47