استاد پناهیان یکی به امام رضا ع فرمود که شیعیان شما شراب می خورند. .. 4:57