در آی سی یو بودم که برادر شهیدم آمد و شفایم داد... 1:25