تصاویر میدانی از مناطق تازه آزاد شده در شرق خناصر 2:08