خندوانه، مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، محمد معتضدی 13:07