بررسی تجربیات تدوین پیوست فرهنگی درشهرداری مشهد(بخش دوم 50:59