واکنش تاریخی امام خمینی به شعار «ما همه سرباز توییم» 0:30