عاشورایی پرنور درگذشته ای دور-مستندعاشورای سال1375چوبین 40:40