مصاحبه ی کامل با عمو ساساکی (مصاحبه ای متفاوت) 47:15