شور ( سوز ناله هاش،غوغامی کنه) / کربلایی حسین طاهری 3:43