واکنش عجیب چینی ها قبل از ورود قاتل به دادگاه

1:25