رقص آذربایجانی در همایش مهندسین نفت Aylan Team 3:58