گروهان تکاوری عمار یاسر حوزه حضرت رسول (ص)نرماشیر 1:40