نظر مشاورین در مورد آقای منتظری و کتاب تالیفی ایشون -5 2:47