والواشر های حرکتی با استفاده از درایور های DMX لومینکس 2:12