باز شدن درب ورزشگاه قبل از ساعت اعلام شده و ورود تماشاگران 0:33