خندوانه، 27 شهریور 94، آوازخوانی، تیتراژ پایانی 7:15