ترامپ در سازمان ملل از رژیم اسراییل و عربستان تمجید کرد 1:17