پیش نمایش جلسه چهارم کنترل مقاوم فیدبک خروجی (اغتشاش) 9:58