مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی بر بام تکنولوژی دنیا- قسمت دوم 9:15