تصاویری از محله المسوره شهر العوامیه پس از ۵۵روز محاصره 0:56