یک دقیقه با فعالیت های عمرانی اردوی جهادی تابستانه 98

1:00