هفت میلیارد رویا، یک سیاره، با احتیاط مصرف کنیم 2:00