برنامه تلویزیونی نما دو / سفر وزیر بهداشت به اراک 9:10