لحظه تلخ سوختن مسافران در اتوبوس سنندج ـ تهران 2:49