اجرای فرم چام کیو توسط سی فو فیروز قهرمانی و مربیان 1:39