موافقت با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو (پرویز فتاح) 2:38