دکتر مهران تیموریان - رتبه 27 آزمون دستیاری 96 3:27