اجرای سهیل زمانیان در حضور استاد انوشیروان روحانی 2:07