مهمترین اتفاقات کنفرانس گلکسی نوت 9 در 10 دقیقه 10:25