اظهارنظر سیدجواد هاشمی درباره گلشیفته و الهام چرخنده 1:24