درخشش تلیار، اپلیکیشن ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان 1:10