خاطره سردار قاسمی از اسیر گرفتن یک عراقی و زیارت عاشورا

3:21