بررسی یک شایعه: عوامل جنایت سینما رکس، بعد از انقلاب نماینده مجلس شدند 8:02