مشعل دوسوخته کوره های دوار سیمان و آهک ((CKG(O) - دوم 1:08