سخنرانی شهید زنده سردار حاج قاسم سلیمانی تهیه شده ازگروه "یا اباصالح" 5:47