برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ بیست و هفتم آبان 93 30:14