شیرین پارسی یک شالی کار است اما از نوعی متفاوت

1:59