عمل بسته دیسک کمر در بیمار مبتلا به فتق دیسک l5-S1 1:21