عود و داربوکا - عربی Solo Oud and Ceramic Darbuka

2:59