عبدالمجید مجیدی(رییس سازمان برنامه) | شاه و بودجه 0:20