استاد رائفی پور « ما جوونها بی عرضه ایم،باید مطالبه گر باشیم » 1:17