مصاحبه ی تی وی پلاس با برگزارکنندگان نمایشگاه صنعت اسب 12:15