برخی جنایات خلفای اهل سنت در زمان فتوحاتشان +سند 6:55