برنامه بهاردانش/شبکه آموزش-فیزیک تکنیکی استاد نادریان-1 14:33