به آب انداختن کشتی های غول پیکرتازه ساخته شده 7:20