آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین - سه تار _ تار 0:47