و قصه پاهای تو روایت دردها و غم های تمام نشدنیست.... 0:59