دومین عیددیدنی و دورهمی مدیران بانکداری و پرداخت ایران 2:58